Privacy Policy  

Wij als Autobedrijf E.B.O.S. hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij als Autobedrijf E.B.O.S. houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Autobedrijf E.B.O.S. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Autobedrijf E.B.O.S. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Opstellen van werkopdrachtkaarten voor het repareren c.q. keuren van auto’s van klanten;

 • Opstellen van facturen, tbv de reparatie c.q. keuren van auto’s van klanten;
 • Opstellen van inkoop nota’s van door ons ingekochte occasions van klanten;
 • Opstellen van verkoop nota’s van door ons verkochte occasions aan klanten;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het verwerken van de factuur administratie van ons bedrijf

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf E.B.O.S. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • Automerk;
 • Kenteken;

 

Uw persoonsgegevens kunnen door Autobedrijf E.B.O.S. opgeslagen worden ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).
Ieder persoon heeft het recht om zich van deze lijst te laten verwijderen.
Verwerking van persoonsgegevens van werknemers
Persoonsgegevens van onze werknemers worden door Autobedrijf E.B.O.S. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Opstellen van personeelsdossiers;
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer;
 • Verwerken van loonadministratie;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwerken van de P&O werkzaamheden;
 • Verwerken van loonadministratie administratie van ons bedrijf

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij als Autobedrijf E.B.O.S. de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • BSN nummer;
 • Bankgegevens;
 • Kopie Rijbewijs;
 • Kopie ID kaart / Paspoort;

 

Deze persoonsgegevens worden door Autobedrijf E.B.O.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).
Werknemers zijn hierover geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om hun gegevens in te zien.
Werknemers zijn afzonderlijk gewezen op het recht van bezwaar bij de verwerking van gegevens   op grond van het gerechtvaardigd belang.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

* Alleen geldig voor onze werknemers:

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens van onze werknemers:

 • Degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met de loonadministratie van ons bedrijf;

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Autobedrijf E.B.O.S.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Autobedrijf E.B.O.S.
Horsterweg 180
5928 NE Venlo-Blerick
The Netherlands
Tel: 077-3827669

Email: info@auto-E.B.O.S..nl
Internet: www.auto-E.B.O.S..nl
KvK: 12025148
IBAN: NL24RABO0131012770
BIC: RABOnl2U
BTW: 088073592B01

Contact persoon:
Mevr. Liesbeth Aerts

Occasions

Onze voorraad auto’s bestaat uit ruim 50 occasions welke allemaal apk zijn gekeurd bij aflevering.
Wij streven naar 100% tevredenheid van de klanten en weten dit te
realiseren doormiddel van persoonlijke benadering en een eerlijk advies

Contactgegevens

Adres:     Horsterweg 180, 5928 NE, VENLO-BLERICK
Telefoon: 077 – 38 27 669, 06 – 55 70 89 76
E-Mail:     Info@auto-ebos.nl